Biaffra / Biafra / BíaifreBiaffra

Codwn allor fechan ar y wal;
offrymwn y briwsion gweddill i'r teulu plu
sy'n groch gan noethni'r gaeaf yn y gwynt:
y drudwy egr, y dryw bach,
y robin goch, a'r foneddiges fraith ei bron,
y fwyalchen, a'r gwalch yn y to;
arlwywn wledd i'r cwmni;
rhown iddynt ein bara beunyddiol
yn borfa brin yng ngwynder newynog yr eira.

A'r bara gosod yn rhodd ar yr allor,
dychwelwn i'n ceginau gwln;
suddwn i ddigonedd ein seddau
a'r gwresogi canolog,
i hepian a phendwmpian
a chysgu'n braf, i freuddwydio am

y bachgen bach du ar y papur gwyn,
a'i fogail fel cwlwm balwn;
y llygaid mawr
yn y pen bach,
y corff gwag
yn gwanhau
fel gwlith
yn y gwres creulon
crwn.

Ar allor fach y wal
bwytodd yr adar
y briwsion
i gyd.
Nid
oes
yno
ddim
ar
l
i'r

bachgen bach
ar y papur
gwyn
gwyn
gwyn
gwyn
gwag.

Darn yw hon o'r bryddest, I Gwestiynau Fy Mab, gan Dafydd Rowlands, Pontardawe, a ennillodd y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Fflint, yn 1969. Mae'r bardd yn cyfeirio at y rhyfel a'r llwgfa yn Nigeria yn 1967.
Daeth tadcu Dafydd Rowlands i Gymru o Gappoquin yn Swydd Waterford, Iwerddon, ond bryd hynny y cyfenw oedd Rawlins.Biafra

We put up an altar on the wall;
we offer the leftover crumbs to our feathered friends
made hoarse by the bleakness of winter in the wind:
the cheeky starling, the little wren,
the red robin, and her ladyship the thrush,
the blackbird and that scallywag on the roof;
we make ready a feast for the company;
we give them our daily bread
as a sparse pasture in the famished whiteness of the snow.

The bread placed as an offering on the altar,
we go back to our kitchens of wool;
we sink into our ample seats
and the central heating,
to nod and to doze,
to have a nice sleep and to dream about

the small black boy on the white paper,
and his navel like a knot in a balloon;
the big eyes
in the little head,
the empty body
fading away
like dew
in the cruelty of a heat
that is
round.

On the little altar on the wall
the birds have eaten
all of the crumbs
away.
There
is
nothing
left
over
there
for the
small boy
on the paper
that is
white
white
white
white
empty.

This is an excerpt from the ode, To the Questions of my Son, by Dafydd Rowlands of Pontardawe which won the bardic crown at the National Eisteddfod in Flint in 1969. The poet is referring to the war and famine in Nigeria in 1967. Dafydd Rowland's grandfather came to Wales from Cappoquin in County Waterford, Ireland, but at that time the surname was Rawlins.
Translation : Wales Famine Forum.Bíaifre

Tógaimid altóirín ar an gclaí;
ofráilimid na blúiríní deireannacha don teaghlach clúimh
atá ina ngrágairí ag an ngeimhreadh sceirdiúil sa ghaoith:
an druid dhíocasach, an dreoilín bídeach,

an spideog rua is a bantiarna an smólach,
an lon dubh is an bithiúnach ar an díon;
tálaimid féasta don chomhluadar,
tugaimid dóibh ár n-arán laethúil
ina fhéarach gann i mbáine gortach an sneachta.

Is an t-arán leagtha ina bhronntanas ar altóir
fillimid ar ár gcistineacha olla;
íslímid féin i sólann ár suíochán
is sa téamh lárnach,
ag míogarnach is ag claonadh cinn
is ag codladh go sámh go bhfeicimid i mbrionglóid

an buachaillín gorm ar an bpáipéar bán,
is a imleacán mar a bheadh snaidhm i mbalún,
na súile móra
sa cheann beag,
an corp toll
ag dul i laige
mar a bheadh an drúcht
ins an teas crúáilte
cruinn.

Ar altóir bheag an bhalla
dith an éanlaith
na blúiríní
go léir.

bhfuil
ann
faic
ar
fáil
don
bhuachaillín beag
ar an bpáipéar
bán
bán
bán
bán
toll.

Is é atá anseo ná cuid den dán fada, Do Cheisteanna mo Mhic, le Dafydd Rowlands as Pontardawe a bhuaigh an Choróin in Eisteddfod Náisiúnta na Breataine Bige, Fflint, sa bhliain 1969. Tá an file ag tagairt don chogadh agus don ghorta sa Nigéir sa bhliain 1967.
Tháinig seanathair Dafydd Rowlands as Ceapach Choinn i gContae Phort Láirge ach an uair úd ba é Rawlins an sloinne a bhí acu.

Aistriúchán : Fóram na Breataine Bige um an nGorta.Seremoni Gysegru Cofeb Genedlaethol Cymru y Newyn

Gorgysylltiadau i'r Gymraeg / Nascanna don Bhreatnais / Links to Welsh.

Nascanna don Ghaeilge / Links to Irish / Gorgysylltiadau i'r Wyddeleg.

Adref / Home / Abhaile