Duan Chroí Íosa / Song to the Heart of Jesus
Scríobhadh an dán religiúnda clúiteach seo ag Tadhg Gaelach Ó Súilleabháin (1715 – 1795).

Rugadh an file i dTuar na Fola, Contae Luimnigh.

Is féidir gur oileadh go háitiúil é ach is féidir leis go bhfuair sé a thuilleadh oideachais thar lear mar gur labhair sé an Laidin, an Ghréigis agus an Eabhrais.

Tháinig a shaol chun deiridh in bPort Láirge agus deirtear go raibh sé de shíor ag guí go bhfaigheadh sé “Bás Naofa, Lá Naofa, in Áit Naofa”.

Fuair sé bás ar an Domhnach in Ardeaglais Phort Láirge tar éis dó an Chomaoineach Naofa a ghlacadh agus tá se curtha i reilig Bhaile Uí Laithín.

Foilsíodh an chéad eagrán dá chuid filíochta i Luimneach tar éis a bháis.

Cantar anseo é ag an 'Cór Chúil Aodha' clúiteach a bunaíodh ag Seán ó Riada ins na seascaidí déanach.

Cantar an dán don cheol a cumadh agus a eagraíodh ag Seán ó Riada mar rannpháirt dá leagan mór le rá den Aifreann sa Ghaeilge.

ón dlúth dhiosca 'Seán Ó Riada - Ceol an Aifrinn & Aifreann 2', Gael Linn, 2005.
This famous religious poem was written by Tadgh Gaelach Ó Súilleabháin 1715-1795

Tadgh Gaelach Ó Súilleabháin was born in Meenteenowen in the parish of Tournafulla. He was possibly educated locally but it is also suggested that he received further education abroad as he spoke Latin, Greek and Hebrew.

He ended his days in Waterford and it is said that he was forever praying for a "bás Naofa, Lá Naofa, in áit Naofa" ('a holy death on a holy day in a holy place'). He died on a Sunday in Waterford Cathedral after receiving Holy Communion and is buried in Ballylaneen cemetery. The first edition of his poetry was published in Limerick after his death.

It is sung here by the famed 'Cór Chúil Aodha', founded by Seán ó Riada in the late 1960s. The poem is sung to a melody composed by and arranged by Seán ó Riada as part of his remarkable setting of the Mass in Irish.

From the CD 'Seán ó Riada - Ceol an Aifrinn & Aifreann 2', Gael Linn, 2005.

Text in Irish and in English / Téacs sa Ghaeilge agus sa Bhéarla:

Duan Chroí íosa ('Hymn to the Heart of Jesus')

Véarsa 1:

Gile mo chroí do chroíse, a Shlánaitheoir,
agus ciste mo chroí do chroíse a fháil i m' chomhair
ós follas gur líon do chroí dom' ghrása, a stóir,
i gcochall mo chroí do chroíse fág i gcomhad.

Verse 1:

The light of my heart your heart, o Saviour,
and the treasure of my heart your heart to have in my presence
since it is clear that your heart filled with my love, o beloved,
in the hollow of my heart your heart leave in store.


Véarsa 2:

Ar fhuilingís trínne, a Rí ghil ard na gcumhacht,
ní thuigim im' smaointe a rííomh ná a thrácht i gcóir,
is gur le goradhghoin nimhe do chroí is do chneása, a stóir,
do bhrostaigh na mílte saoi go sámh i gcoróin.

Verse 2:

About what you suffered through us, o bright high King of the powers,
my mind is unable to measure or to describe aright,
and it was through fierce poisonous pain of you heart and of your wounds, my beloved,
that thousands of the wise hurried in peace to their crown.


Véarsa 3:

A Athair 'sa íosa a dhíon led' bhás mé beo,
is do dhealbh mo ghnaoi gan chríochnú ceard id'chló,
nach danartha an gníomh, a Chríost, nár ghrása fós
ach gach uile ní ina mbíodh do ghráin don tsórt.

Verse 3:

O Father and o Jesus who shielded me alive by your death,
and who formed me without pausing in your likeness,
how callous the deed, o Christ, that I still have not loved
but every single thing that you find disgusting.


Véarsa 6:

Nuair a chasfadsa arís le do ghuí-se a Bhláth na nOrd
Fé thearmann Chríost is díon a ghrásta 'om chomhad
Beidh garbhchnoic fhraoigh na líog do chrádh mé romham
In a machairí míne síoda is ina mbánta sróil.

Verse 6:

When I turn again by your prayer, o Flower of the Orders,
under the protection of Christ and with the shelter of his grace to keep me
the harsh heathery hills that used to torment me on my way
will be like smooth silken plains and like meadows of satin.

Níor chan an cór na véarsaí a leanann ag seo thíos:/ The choir did not sing the verses that follow:

Véarsa 4:

Ar shealbhuig Maois det dhlighe-se i bpáirt an tslóigh
Do b’annamh mo chroidhe-se síoch ná sásta leó
Acht faladh agus fraoichnimh craois ag carnadh stór
Le heasmailt gach n-aoin is na mílte cáin ba mhó.

Verse 4:

What Moses received of your laws on behalf of the multitude
Seldom was my heart content or satisfied with them
But the spite and the ferocity of greed in heaping up wealth
To everyone's resentment and with many greater rebukes.


Véarsa 5:

Le hatuirse chnaoite ag suidheamh a ndearna gheóbhad
Taisteal gach tíre i gcríochaibh Fhailbhe is Eoghain
Ag aithris mo ghníomhra 's ag caoidh le gártha bróin
Is ag screadadh go scíosmhar tríd ag tál na ndeór.

Verse 5:

With wearied sorrow at the scene of my crimes I will
Travel everywhere in the districts of Failbhe and Eoghan
Recounting my misdeeds and lamenting with cries of grief
And calling out dolefully throughout while weeping bitterly.


Véarsa 7 – An Ceangal:

Ar fán cé bhís-se a Rí ghil naomhtha ó Neamh
Go cráidhte thrínn-na i slighe nach léir a mheas,
Do ghrádh-sa, a Chríost, níor mhaoidhis gur réab an tsleagh
Arus dín it chroidhe don tsaoghal ar fad.

Verse 7:

Astray though you were o holy bright King from Heaven
Tormented because of us in a way that's not easy to grasp,
Your love, O Christ, you did not boast of till the lance tore
A place of shelter in your heart for the entire world.

Baineann uimhreacha na véarsaí le leagan amach an dáin sa leabhar 'Tadhg Gaelach' le Risteárd Ó Foghludha a foilsíodh i mBaile Átha Cliath sa bhliain 1929. Leabhar sa chló Gaelach atá i gceist sa chás seo agus do lean mé an litriú díreach mar atá sé.

The numbering of the verses is based on their arrangement in the book 'Tadhg Gaelach' by Risteárd Ó Foghludha that was published in Dublin in 1929.

Bhí sé deacair dom na seacht véarsaí go léir a aistriú go Béarla.

Tá an téacs scríofa i nGaeilge den ochtú haois déag i slí atá fileata go leor agus i bhfad Éireann as faisean anois.

Ba bhreá liom aon chabhair a fháil ó éinne chun an t-aistriúchán seo a dhéanamh níos fearr.

It was very difficult for me to translate all seven of these verses.

The text is written in eighteenth century Irish in a way that now quite out of fashion.

I would be very pleased to get help from anyone to make this a better translation.

Youtube: Duan Chroí Íosa

Nascanna don Ghaeilge; Links to Irish; Gorgysylltiadau i’r Wyddeleg

The Poetry of Things

Baile / Home / Hafan